İstanbul Şehir Go Turnuvaları Playoff Yönergesi

Amaç

İstanbul Şehir Go Turnuvaları Playoff sistemi rekabet ortamını dengelemek böylece yeni yetişen oyuncuları erkenden sisteme dahil olmaya, diğer oyuncuları da Go’ya uzun vadede zaman, emek ve diğer olanaklarıyla yatırım yapmaya teşvik etmek; İstanbul’da ikamet eden oyuncuları İstanbul dışı ve hatta yurt dışı turnuvalara katılmak konusunda desteklemek; daha büyük (ulusal çaplı ya da geniş katılımlı) ve özen isteyen diğer organizasyonlarda görev alacak Dernek gönüllülerinin de deneyim ve bilgi birikimini artırma amaçlarını güder.

Tanımlar

Dernek:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği (İGOD)
Üye:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği Üyesi
İGOD YK:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği Yönetim Kurulu
Düzenleme kurulu:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği bünyesinde 5 gönüllüden oluşan kurul. Düzenleme kurulu turnuvaların gerçekleşmesinden, kayıtlarının tutulmasından, gerekli mercilere bildirilmesinden ve sistemle ilgili düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.
Sekreter:
Düzenleme Kurulu adına gerekli yazışmaları yürüten, duyuruları yapan, koordinasyonu sağlayan kişidir. Düzenleme Kurulu kendi içinden seçer.
Dönem:
Bir takvim yılıdır.
Playoff:
Bu yönetmelikle belirlenen katılım koşullarını sağlayan oyuncularla oynanan ve özel bir turnuva olan İstanbul Şehir Go Turnuvaları Playoffu’nu belirtir.

Playoff Sistemi

Oyuncular dönem içerisinde İstanbul Şehir Go Turnuvaları’na katılarak elde ettikleri başarı yüzdeleri ve katılım oranlarıyla sıralama için yarışırlar. Bu sıralama ile Playoff’ a katılırlar ve yine Playoff sonucu elde ettikleri başarıya bağlı sıralamayla puan elde ederler.

Oyuncunun Toplam İGOD Playoff Puanı (TIPP) ödül almasına yetmiyorsa bir sonraki yıla devreder.

Ödül alan oyuncunun Toplam İGOD Playoff Puanı (TIPP) sıfırlanır.

Oyuncuların başarı ve katılım oranlarının karşılığı aşağıdaki tablolardadır:

TABLO-1 Üyelik Katsayısı Tablosu
Üyelik Durumu Katsayı (k)
İGOD Üyesi (Onursal ve Öğrenci üyeler dahil) 1
Üye değil / Pasif Üye (Borçlu)0,6

TABLO-2 Katılım Tablosu
Katılım Yüzdesi Katılım İGOD Puanı (KIP)
%91 – %10060
%81 – %9050
%71 – %8040
%61 – %7035
%51 – %6030
%41 – %5020
%35 – %4015
<%35%35’den az katılımı olan oyuncular Playoff’a katılamazlar
(*) katılım yüzdesi küsuratları yukarı yuvarlanır

TABLO-3 Başarı Tablosu
Şehir Turnuvasındaki Galibiyet SayısıBaşarı İGOD Puanı (BIP)
310
26
13

Bir oyuncunun davet sıralamasına dahil olabilmesi için dönem içinde gerçekleşen Şehir Turnuvaları’nın en az %35’ine katılması gerekmektedir.

Playoff’a davet edilecek oyuncuların sıralamasını belirlemek için oyuncuların “Toplam İGOD Puanı (TIP)” aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır. Dönem içi başarı puanlarının toplamına katılım puanı eklenir ve üyelik katsayısıyla çarpılır.

TIP = k x (ΣBIP + KIP)

Toplam puan = Üyelik Katsayısı x [(Şehir Turnuvaları’ndan aldığı başarı puanlarının toplamı) + Katılım Puanı]

İstanbul Şehir Go Turnuvaları Playoff’u

Playoff özel, davetli bir turnuvadır. Davetliler dışında katılımcıya kapalı, izleyicilere açıktır.

İzleyiciler turnuva izleme kurallarına, hakem kararlarına ve Go geleneklerine katiyetle uyacaklarını peşinen kabul ederler.

Katılım koşulu:

Dönem sonunda çıkan sıralama üzerinden oyuncular sırayla Playoff’a davet edilirler, Playoff’a katılamayacağını belirten oyuncunun yerine bir sonraki oyuncu davet edilir. Böylece 8 kişi tamamlanıncaya kadar sıralama üzerinden devam edilir, acil durumlar için 2 kişi yedek olarak davet edilir.

Katılım ücreti:

Ücretsizdir.

Yeri ve zamanı:

Dönem sonunda Aralık ya da Ocak ayı içinde davetliler ve Düzenleme Kurulu için uygun olan bir günde gerçekleşir. Tarih Düzenleme Kurulu tarafından, davetlilerle görüşülerek, belirlenir.

Dernek Merkezi’nde ya da Düzenleme Kurulu kararıyla, uygun düzenlenmiş başka bir mekanda yapılır.

Süre:

60 dakika ana süre ve 3 x 30 saniye byoyomi ile oynanır (AGV A sınıfı).

Oyun kuralları:

  • Oyuncular arasında seviye farkı varsa fark kadar avansla oynarlar.
  • Avanssız oyunlarda komi 6 puandır.
  • Tüm oyunlarda eşitlik beyaz lehinedir.
  • Japon oyun ve sayma kuralları geçerlidir.

Eşleştirme:

  • Birinci turda oyuncular toplam başarı yüzdelerine (dönem boyunca toplam kazandıkları maç / dönem boyunca toplam oynadıkları maç) göre sıralandıktan sonra birinci beşinciyle (A), ikinci altıncıyla (B), üçüncü yedinciyle (C), dördüncü sekizinciyle (D) eşleşir.
  • İkinci turda A’nın kazananı C’nin kazananıyla (a), B’nin kazananı D’nin kazananıyla (b), A’nın kaybedeni C’nin kaybedeniyle (c), B’nin kaybedeni D’nin kaybedeniyle (d) eşleşir.
  • Üçüncü turda a’nın kazananı b’nin kazananıyla birincilik ve ikincilik için oynar, a’nın kaybedeniyle b’nin kaybedeni üçüncülük ve dördüncülük için oynar, c’nin kazananıyla d’nin kazananı beşincilik ve altıncılık için oynar; c’nin kaybedeniyle d’nin kaybedeni yedincilik ve sekizincilik için oynar.

Ödül ve Haklar

Oyuncular elde ettikleri Playoff sıralaması üzerinden aşağıdaki puanlara hak kazanırlar:

TABLO-4 İGOD Playoff Puanı (IPP) Tablosu
Sıralamadaki yeriPlayoff Puanı
116
214
311
49
56
64
73
82

Oyuncuların 3 dönemlik puanları toplanarak (Toplam İGOD Playoff Puanı, TIPP) çıkan sıralamada aşağıdaki ödüllere hak kazanırlar.

  • Birinciye : Avrupa’da bir turnuvaya katılım desteği (harcırah, katılım payı vb.) ya da 10 ulusal turnuvaya ücretsiz katılım desteği.
  • İkinciye : İstanbul dışındaki 5 ulusal turnuvaya + 2 İstanbul şehir turnuvasına katılım ücreti desteği.
  • Üçüncüye : İstanbul dışındaki 2 ulusal turnuvaya + 2 İstanbul şehir turnuvasına katılım ücreti desteği.

Playoff’a katıldığı halde ödüllere hak kazanamayan oyuncunun puanları (TIPP) baki kalırken ödül sahibi oyuncuların puanları 3 dönem öncesine kadar sıfırlanır.

Eşitlik bozucular

Playoff daveti oyuncuları sıralarken puanlarının eşit olması durumunda önce başarı yüzdelerine, eşitlik durumunda son katıldıkları turnuvadaki sıralarına, eşitliğin devam etmesi halinde oynadıkları maç sayısına bakılır. Eşitliğin bozulmaması halinde kura çekilir.

Playoff sonunda Ödül Sıralaması için önce TIPP’larına, TIPP’ları eşit çıkan oyuncuların son Playoff’daki performanslarına, sonra Playoff sıralamasındaki yerlerine bakılır.

Yaptırım ve Kısıtlamalar

Dönem içinde %35 katılım göstermeyen oyuncular sıralama dışı kalırlar. Playoff puanları olsa dahi Playoff’a katılamazlar.

Playoff’a katılmaya hak kazanan oyuncuların tüm turlara katılması zorunludur. Tura katılmayan ya da Playoff’u terk eden oyuncu Playoff’tan puan alamaz.

Mazeretsiz veya geçerli olmayan mazeretli olarak tura katılmayan oyuncuya, IGOD YK uygun göreceği cezayı (playoff puanlarını sıfırlama, süreli veya süresiz olarak Playoff’ tan men cezası, vb…) verebilir.

Oyuncunun birikmiş yani Toplam İGOD Playoff Puanı (TIPP) diğer oyunculardan fazla olsa bile, söz konusu yıl içinde ödül alabilmesi için o yıla ait Playoff’a katılması (yani o yıla ait turnuvalardan ilk sekize girebilecek kadar yeterli Toplam İGOD Puan (TIP)’ı toplaması ve Playoff turnuvasında oynaması) gerekmektedir.

İlgili dönemin sonuna kadar ödüllerini kullanmayan oyuncular bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Ödülün bir sonraki Playoff’a kadar kullanılması gerekmektedir.

Ödüller kişiye özeldir, devredilemez, başka bir ayni ya da nakdi araca çevrilemez ve geçerli bir mazeret olmadıkça (seyahat engeli, hastalık, taşınma vb.) ertelenemez. Mazeretin geçerliliği İGOD YK’nın onayına tabidir.

Geçerli mazereti dolayısıyla ödülü ertelenen oyuncu Playoff’a katılmaksızın hakkını kullanabilir, aynı hak birden fazla kez ertelenemez. İGOD YK ertelenen ödülün bütçesini ertelenen yıla kadar devreder.

Özel Hükümler

İstanbul Go Şampiyonu ve İstanbul Avanslı Go Şampiyonu Unvanları geçici olarak kaldırıldığından bu sistem içinde yarışmış son oyuncuların (unvan sahibi ve meydan okuyan) hak kaybına uğramamaları için bu yönergenin yürürlüğe girdiği ilk dönem Playoff’a doğrudan katılma hakları vardır, hangi sırayla katılacaklarını Düzenleme Kurulu belirleyecektir. Bu hak başka bir döneme devredilemez ve başkasına aktarılamaz.

Yürütme ve Hükümsüzlük

Bu yönerge Düzenleme Kurulu tarafından uygulanır. Burada belirlenmemiş konularda hüküm verme ve gerekli hallerde yönergede değişiklik yapma hakkı İGOD YK onayıyla Düzenleme Kurulundadır.

İGOD YK gerekli gördüğü durumlarda işbu yönergede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödül verilecek oyuncuların onaylanması ve ödüllerin tutarları İGOD YK’nın nihai kararına tabidir.

Bu yönergede sayılan hükümler dışında kalan hallerde öncelikle Dernek Kural, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri sonra Avrupa Go Federasyonu Turnuva Genel Kuralları ve Turnuva Sistemi Kuralları geçerlidir.

İşbu yönerge İstanbul Go Oyuncuları Derneği resmi genelağ sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. İşbu yönergenin yayınlandığı tarihten itibaren düzenlenecek İstanbul Şehir Go Turnuvaları, hesaplamalara dahil edilecektir.